Poskytovatel služeb:

Roman Paulík

IČO: 04287720

se sídlem: V Kyjově, Růžová 1234

zapsané u Obecní živnostenský úřad - Město Kyjov

kontaktní údaje:

email ropa1234@seznam.cz

telefon 607503795

www.fredykrigl.cz
 1. Online služby

Na webu můžete objednat vyhotovení jídelníčku či tréninkového plánu a v rámci „full online coachingu“ či skupinové cenově zvýhodněné verze „KETO SUMMER PROJECT“.

Po registraci Vám přijde email potvrzující objednávku s fakturou a pokyny k úhradě platby za služby. Po obdržení platby dojde do několika dní ke změně stavu Vaší objednávky na „Dokončenou“ a odešle se Vám další informační email a na webu po přihlášení do Vašeho profilu možnost vyplnění dotazníku. Po vyplnění dotazníku Vám vše vyhotovím a vkládám jídelníček přímo do Vaše profilu. Zde mi můžete v průběhu délky spolupráce (standardně 2 měsíce) vkládat průběžné výsledky, na které budu dohlížet a případně na ně pružně reagovat. Pokud uznám v průběhu za adekvátní, mohu Vám doporučit a zcela zdarma upravit jídelníček. 1. Způsob platby
 2. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího či přes PayPal. 1. Dodání služby

Vyhotovený trénink nebo jídelníček obdržíte standardně k dispozici na Váš účet na webu, který jste zřizovali pro objednání služeb. Doba dodání se odvíjí od aktuální vytíženosti, ale vždy je do 14 dní od data, kdy má poskytovatel k nejen službu zaplacenou, ale má všechny potřebné informace obdržené skrze dotazník.

 1. Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.& 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a údajů jako: zaměstnání, věk, váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), subjektivní energetická náročnost, případně informacemi dodanými v nepovinných polích dotazníku.

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IČ: 04287720 se sídlem: V Kyjově, Růžová 1234 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  5. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit
 • Prodávající zaručuje, že nebude předávat osobní údaje třetí straně.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Prodávající uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Prodávající
 • Správci serveru
 • účetní

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

1. Produkt – KETO SUMMER PROJECT

Po registraci a zaplacení služby v sekci na webových stránkách  https://www.fredykrigl.cz/shop/ksp/ bude kupujícímu udělen přístup k dotazníku a následně na základě dotazníku po vyhotovení jídelníčku i k němu jakožto i k dalším souborům v rámci jeho osobního profilu.

Ceny naleznete v aktuální nabídce na https://www.fredykrigl.cz/shop/ksp/

2. Způsob platby

Bezhotovostně pomocí kreditní karty a pomocí služby Pay-pal.

3. Dodání služby

Po registraci a zaplacení služby, na straně prodávajícího dojde k potvrzení a zpřístupnění k dotazníku. Kupující se zavazuje tento dotazník vyplnit nejpozději do 7 dnů. Na základě informací v dotazníku bude prodávající povinen vytvořit jídelníček nejpozději do 21 dní od data, kdy obdržel platbu a zároveň měl k dispozici vše potřebné informace skrze dotazník pro vyhotovení jídelníčku. Jídelníček bude dodán k nahlédnutí na profilu kupujícího.

4. Reklamace služby ze strany kupujícího

Po zaplacení služby se kupující vzdává možnosti vrácení peněz.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující odpovídá za to, že obsah, který obdrží v rámci těchto služeb, nebude šířit a tento obsah bude sloužit pouze jeho osobní potřebě.

5.2 Kupující je povinen udržovat své přihlašovací údaje (přihlašovací email a heslo) v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

5.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit libovolnému uživateli přístup k předmětné službě a to i bez sdělení důvodů. Tomuto uživateli bude v tomto případě vrácena poměrná část částky, kterou uhradil provozovateli za používání předmětné služby, odpovídající období, ve kterém byl z používání předmětné služby vyloučen.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z využívání předmětné služby bez náhrady a to v případě, kdy uživatel poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen služby. V případě změn tarifů jsou stávající předplacené registrace nezměněny do doby jejich vypršení.

7. Omezení odpovědnosti provozovatele

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení anebo orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení.

7.2 Prodávající předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah nového znění obchodních podmínek.

8.2. Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České republiky.

8.3. V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.9.2019